Adje Maas neemt afscheid van de Participatieraad

Tijdens de vergadering van 22 maart jongstleden, heeft Adje Maas afscheid genomen van de Participatieraad.
De voorzitter bedankte Adje voor haar inzet  in de afgelopen 8 jaar voor de mensen met een beperking. Tevens heeft zij zich ingezet voor
een goed reizigersvervoer voor deze mensen.

read more

Agenda 22-03-2018

VERGADERING PARTICIPATIERAAD ZUNDERT.

 

Agenda 22 maart 2018.

 

 

 1. Opening voorzitter.

 

 1. Vaststellen agenda.

 

 1. Inleiding huisvesting voor senioren door de heer H.Dirckx.

 

 1. Mededelingen, post in/uit.

 

 1. Verslag 15 februari 2018.

 

 1. Verslag overleg voorzitter met Jan de Pooter 7 maart 2018.

 

 1. Kwalitatief client-tevredenheidsonderzoek WMO.

 

 • Stand van zaken.
 • Onderzoek functioneren loket Elz.

 

 1. Rooster aftreden participatieraad:

 

 • Aftreden Adje Maes, Ko Knoop,Adrienne Bersi.
 • Vacatures uitzetten.

 

 1. Presentatie en profilering participatieraad (verslag werkgroep 22 februari)

 

 • Naamvoering participatieraad.
 • Huisstijl, folder.
 • Presentaties naar doelgroepen ( ouderen, mantelzorgers,vrijwilligers,etc.).

 

 1. Bestuursopdrachten:

 

 • WMO, Goed voor elkaar, werkplan 2018.
 • Jeugdzorg, Werkplan jeugd 2018.
 • Participatiewet, werkplan participatiewet 2018.

 

 1. Clientvertegenwoordiging en advisering voor mensen met fysieke beperking, verstandelijke beperking en psychische aandoening.

 

 1. Rondvraag en afsluiting.
read more

Aktielijst

ACTIELIJST PARTICIPATIERAAD WELZIJN ZORG ZUNDERT.

 

Datum                  Afspraak.                                                                                                          Afhandeling

 

 

25/01/2018         Adreslijst aanpassen.                                                                                   Ad F.

 

25/01/2018         Melding college ontslag Joost van Langen                                           Ad F.

 

25/01/2018         Melding aanstelling voorzitter Jan Koetsenruijter.                           Ad F.

 

25/01/2018         Melding college adreswijziging secretariaat.                                      Ad F.

 

25/01/2018         Doorzenden correspondentie vereniging BUS naar

Louise Schellen.                                                                                            Ad F.

 

25/01/2018         Melding contactadres participatieraad Louise Schellen aan

Vereniging BUS.                                                                                             Ad F.

 

25/01/2018         Doorzenden correspondentie Zorgbelang naar alle leden.           Ad F.

 

25/01/2018         Reactie naar vereniging BUS op verzoek gegevens.                         Ad F.

 

25/01/2018         Uitnodigen Harrie Dirckx vergadering maart 2018                            René D.

 

25/01/2018         Bespreken brief Gerard Roelands in platform gehandicapten     Adje M.

 

25/01/2018         Bespreken tekst over participatieraad in folder platform

Gehandicapten.                                                                                             Adje M.

 

25/01/2018         Informeren bij gemeente GGD bevindingen over WMO

uitvoering door gemeente.                                                                       Jan K.

 

25/01/2018         Doorgeven aan Ad F. hoe webshop werkplein te vinden is.          Louise S.

 

25/01/2018         Melding gemeente slechte communicatie over vermindering dienstencheques.                                                                               Jan K.

 

25/01/2018         Bespreken met gemeente extra begrote bedragen

voor lidmaatschap koepel en kosten secretariaat                             Jan K.

 

25/01/2018         Overlegdata vz. met Jan de Pooter naar leden sturen                     Ad F.

 

25/01/2018         Visie participatieraad op verordening participatieraad 2017

naar college(benoeming en ontslag leden,WWB verwijderen).  Ad F.

25/01/2018         Vraag aan college motivatie vermindering dienstencheques.     Ad F.

 

25/01/2018         Rooster aftreden opstellen.                                                                      Ad F.

25/01/2018         Brieftekst participatieraad aanpassen met KvK nummer.              Ad F.

 

25/01/2018         Melding KvK aftreden Joost de Lange en benoeming

Jan Koetsenruijter                          .                                                              Ad F.

 

25/01/2018         Verzoek gemeente vermelding participatieraad op website

gemeente met doorlinking naar website participatieraad             Ad F.

 

25/01/2018         Planning PR werkgroep ( Rene D., Jan K. en Ad F. )                           werkgroep

 

25/01/2018         Verslaglegging + presentaties werkplein doorsturen aan

leden.                                                                                                                 Ad F.

 

25/01/2018         Wijziging secretariaatsadres  en voorzitterschap naar relevante

adressen sturen.                                                                                            Ad F.

 

15/02/2018         Verdiepingsonderzoek WMO vragenlijst opvragen.                        Ad. F.

 

15/02/2018         Voorstel verdeling secretariaatskosten € 600,-                                  Rina van H.

 

15/02/2018         Paginanummers in verslag vermelden.                                                 Ad F.

 

15/02/2018         Rekening bij SNS bank openen, 2 bankpassen

(penningmeester en voorzitter)                                                               Rina van H.

 

15/02/2018         Afspraakdata op actielijst vermelden.                                                   Ad F.

 

15/02/2018         Jaarverslag 2017 maken.                                                                            Ad F.

 

15/02/2018         Jaarverslag 2017 op agenda  19 april.                                                    Ad F.

 

 

 

read more

Verslag vergadering 15 februari 2017

PARTICIPATIERAAD WELZIJN ZORG ZUNDERT.

 

Onderwerp                                       :              Verslag vergadering.

Datum vergadering                        :              15 februari 2018.

Locatie                                                 :              Ouderencentrum Levenslust, Klein Zundert.

Aanvang                                             :              20.00 uur.

Aanwezig                                           :              Adje Maes-Martens, Rina van Hassel-Jochems,

Jan Koetsenruijter, Adrrienne Bersi-Goossens,

Jos Hereijgers,Ad Frèrejean.

Afwezig                                               :              Louise Schellen(z.k.), René Disseldorp(m.k.),

Ko Knoop (m.k.).

Gasten                                                :              Jan de Pooter (gemeente Zundert).

Verslag                                                :              Ad Frèrejean.

 

 

 1. Opening voorzitter.

 

De voorzitter opent de vergadering met een welkom aan de aanwezigen. Bijzonder welkom aan Jan de Pooter van de gemeente Zundert. Hij zal ons informeren over een aantal ontwikkelingen binnen het sociaal domein.

 

 1. Vaststellen agenda.

 

 • De kascontrole wordt toegevoegd aan agendapunt 5.

 

 1. Informatie Jan de Pooter:

 

 • Toelichting positie van de participatieraad binnen het sociaal domein. Het is de bedoeling de advisering van de participatieraad naar voren te schuiven. In elk traject

komt nu de advisering van de participatieraad pas in latere instantie.

De participatieraad is met name de organisatie, die moet waken voor 100% couleur locale.

 • De participatieraad is in principe akkoord gegaan met het voorstel tot een herziening van de verordening in 2017. Blijft de kanttekeningen van de participatieraad om de WWB uit de verordening te halen. Deze is opgegaan in de participatiewet.

Bij de kanttekening dat leden door het College benoemd worden merkt Jan de Pooter op dat iemand de leden moet benoemen. Het geeft ook een bepaalde

bescherming voor de participatieraad. Het College heeft dit als taak.

Verordening opnieuw op de agenda van de participatieraad terug laten komen.

 • De rapportage van het onderzoeksbureau KWIZ naar armoede in Zundert komt voor

de participatieraad beschikbaar. Dit rapport is de basis voor het te voeren armoedebeleid.

 • Rooster aftreden.

Het is  zaak van de participatieraad zelf dit bespreekbaar te stellen.

 

 1. Goed voor elkaar WMO werkplan 2018,16 thema’s.
 2. Werkplan jeugd 2018.
 3. Werkplan participatiewet 2018.

 

Advies Jan de Pooter: Maak een keuze voor 2 onderwerpen (WMO werkplan) en maak een planning wanneer de participatieraad gaat reageren op de bestuursopdrachten. Geef ook aan waar de prioriteiten dienen te liggen bij de  diverse doelgroepen.

Voor 2017 kan dit tot en met maart 2018 ingediend worden.

Tot op heden 180 aanvragen. Een extra advertentie wordt geplaatst.

De definitieve nota mantelzorgbeleid volgt na gesprekken met diverse organisaties over mantelzorgondersteuning. O.a. Avoord, KBO en SWZ.

 • Verslag overleg voorzitter met Jan de Pooter d.d.7 februari 2018.

Het meeste is reeds besproken.

Initiatief tot activiteiten voor mensen met NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel).

Betrokkenheid 4 enthousiaste mensen. Zundert telt ca. 600 personen met NAH.

 

 1. Mededelingen,post in/uit.

 

 • Geen bijzonderheden.

 

 1. Verslag en actielijst 25 januari 2018.

 

 • Gehandicaptenplatform is nog niet bijeen geweest.
 • In verslagen graag met paginanummers werken.
 • Voor 2018 is een budget van € 4.935,- ontvangen.
 • Dit is incl een secretariaatsvergoeding van € 600,-.

Rina maakt een voorstel deze kosten te verdelen over secretariaat en voorzitterschap.

 • Kascontrole door Adrienne en Jan. Goedkeuring Inkomsten/uitgaven.
 • Verzoek aan penningmeester rekening bij SNS bank te openen met 2 bankpassen.

Penningmeester en voorzitter dienen gemachtigd te zijn.

Rekening RABO opheffen.

 • Data op actielijst vermelden.
 • Lidmaatschap participatieraad voor maximaal 8 jaar betekent dat het merendeel van de leden dit jaar af zou moetentreden.

Dit dient echter geleidelijk te gebeuren en dispensatie is wenselijk.

Adje treedt per 1-4-2018 terug, Adrienne per 1-1-2019.Ook Ko heeft inmiddels aangegeven terug te willen treden.

 

 

 

 

 1. WMO verdiepingsonderzoek stand van zaken.

 

 • De participatieraad zou de vragenlijst willen inzien, die gehanteerd gaat worden. Deze is niet beschikbaar.

 

 1. Vaststelling datum vergadering maart.

 

 • Vanwege het lijsttrekkersdebat van 15 maart wordt de vergadering vastgesteld op 22 maart.

 

 1. Vaststellen naam participatieraad.

 

 • Voorlopig wordt de naam vastgesteld op participatieraad Zundert.

 

 1. Rondvraag en afsluiting:

 

 • Participatieraad hoeft geen financieel jaarverslag aan de gemeente te overleggen.
 • Wel een inhoudelijk jaarverslag. In april op de agenda plaatsen.
 • Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

 

 

 

read more