Agenda vergadering 8 juni 2017

Beste leden,

 

Vriendelijk wordt u uitgenodigd voor de vergadering van de participatieraad

op donderdag 8 juni 2017 in het centrum Bij ons……in Zundert.

De aanvang is als gebruikelijk om 20.00 uur.

 

AGENDA.

 

1.            Opening voorzitter.

 

2.            Kennismaking met wethouder Rinie van Tilburg (plaatsvervanger voor

wethouder Jan Aarts).

 

3,            Verslag van de ombudsman, de heer Ignace Nolet.

 

4.            Ingekomen/uitgegane post en mededelingen.

 

5.            Verslag vergadering participatieraad 18 mei 2017.

 

6.            Jaarverslag participatieraad 2016.

 

7.            Brief participatieraad aan gemeente d.d. 26 mei 2017.

 

8.            Overleg voorzitter met Jan de Pooter.

 

9.            Ronde doelgroepen.

 

10.          Rondvraag en afsluiting.

 

read more

Reactie op verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2017

 

 

College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Zundert

d.t.v. Dhr. J. de Pooter.

Postbus 10.001

4880 GA Zundert                                                                      

 

                 Rijsbergen, 26 mei 2017.

                                                                                              

 

 

Geacht College, Geachte heer de Pooter,

 

 

Naar aanleiding van uw verzoek gedaan in de vergadering van de Participatieraad d.d.18 mei 2017,

doe ik u hierbij toekomen  het advies  van de Participatieraad op de  adviesnota wijziging Verordening Participatieraad Welzijn Zorg Zundert 2010 en het raadsbesluit  verordening Maatschappelijke ondersteuning 2017 en tevens op  de  adviesnota beleidsregels maatschappelijke ondersteuning en tarieven huishoudelijke ondersteuning.

 

 

Ten aanzien van de  wijziging verordening Participatieraad deel ik U mede dat de Participatueraad  akkoord gaat met de voorgestelde wijzigingen.

Tevens breng ik u hierbij  op de hoogte dat in de loop van het jaar 2017 een verzoek van de Participatieraad naar de gemeente Zundert zal worden gestuurd met het verzoek de bijdrage in de onkosten van de Participatieraad voor 2018 te verhogen.

De  bijdrage van 3750 euro per jaar die in 2015 is vastgesteld voor 2016 en die ook voor 2017, zonder enige indexering zou worden uitbetaald, volstaat niet, meer zeker nu ook nog zorg gedragen moet worden voor een kwalitatieve ondersteuning van de Participatieraad.

 

Ten aanzien van de beleidsregels maatschappelijke ondersteuning maken wij bezwaar tegen de  procedure zoals deze is gevolgd.  De participatieraad en andere WMO-raden van de B-6-gemeenten waren uitgenodigd voor een  bijeenkomst in Rucphen op 24 april 2017. Daar werd met name door een medewerker van de gemeente Zundert, naar onze mening, ongepaste druk uitgeoefend op de aanwezige leden van de Participatieraad om daar ter plaatse akkoord te gaan met de daar besproken beleidsregels.

Wij vragen u in het vervolg zorgvuldiger om te gaan met  het vragen van een reactie aan de Participatieraad en dit zeker niet van ons te verwachten op een, naar het zich laat aanzien, voorlichtende bijeenkomst, samen met andere gemeenten.

Inhoudelijk zijn er op die bijeenkomst op 24 april 2017 onderwerpen aan de orde geweest die niet zijn terug te vinden in het verslag van die bijeenkomst.

Het gaat dan bijvoorbeeld over het client-tevredenheidonderzoek waarbij  door de Participatieraad is voorgesteld dat in de vorm van een intervieuw te laten plaatsvinden om meer diepgang te krijgen in de reacties en niet alleen schriftelijk,  clienten te benaderen.

Wij vinden dat de zes samenwerkende gemeenten zich te veel verschuilen achter het “verplichte” karakter van het VNG-onderzoek. Iedere gemeente, dus ook Zundert, heeft hier een eigen verantwoordelijkheid voor een goede invulling voor haar inwoners.

 

 

 

 

Wij betreuren het dat de adviesnota met de nieuwe beleidsregels maatschappelijke ondersteuning en tarieven huishoudelijke ondersteuning alleen ziet op nieuwe gevallen.

De in de gemeente Zundert bestaande rechtsongelijkheid blijft nu gehandhaafd.

Wij  missen in de beleidsregels een “reparatieregeling” voor die clienten die het de afgelopen  maanden met extra diensten-cheques hebben moeten doen.

Voor die clienten verandert er niets is positieve zin. Zij vallen, na het het opgebruiken van hun diensten-cheques, terug in de voor hen vastgestelde uren.

Dit terwijl de mensen die indertijd bezwaar hebben gemaakt hun oude uren nog steeds behouden.

De gemeente Zundert heeft daarin tot onze grote verwondering een pragmatische keuze, gemaakt waarbij  dus ook na de invoering van de nieuwe beledsregels nog steeds sprake is van rechtsongelijkheid binnen de gemeente Zundert.

Wij hebben deze nog steeds bestaande rechtsongelijkheid ook aangekaart bij de landelijke Koepel van Adviesraden Sociaal Domein.

Wij kunnen dan ook niet instemmen met de in de adviesnota gepreenteerde beleidsregels.

 

 

Ten aanzien van de verordening Maatschappelijke ondersteuning 2017 zijn wij verheugd dat u uitvoering geeft aan art. 2.1.6. van de Wet WMO  2015 en dat  de jaarlijkse waardering van de mantelzorger weer is opgenomen.Het in de verordening genoemde bedrag van 75,00 euro vinden wij passend.

Wel missen wij een duidelijke omschrijving van een  tijdpad.Tussen de regels door is het ongetwijfeld te lezen, maar voor veel mensen, lees de clienten en degenen die hen bijstaan, is het aanbevelenswaardig dat  de verordening wordt aangevuld met een bijlage bij de verordening.

Daarin kan dan het tijdpad schematisch  worden  aangegeven. Wanneer beslist men op een aanvraag, wanneer komt er een keukentafelgesprek en wanneer volgt dan  dan een beschikking en binnen hoeveel tijd kan ik ertegen in beroep.

.

Ook  zou u deze verordening  nog moeten aanvullen met  gegevens over het mantelzorgcompliment. De verordening is nog niet compleet .Wij missen, ook in de bijgevoegde toelichting, wie, wanneer en hoe men zich kan aanmelden om  in aanmerking te komen voor het mantelzorgcompliment.

 

Na de hierboven genoemde aanvullingen kunnen  wij instemmen met deze verordening

 

 

 

Wij zijn graag bereid om over bovenstaand advies  nog nader met U van gedachten te wisselen.

 

 

 

 

met vriendelijke groet,

 

 

 

namens de Particpatieraad

 

 

Joost van Langen

Voorzitter                                                                                                          

 

 

 

 

read more

Verslag vergadering 20 april 2017

Participatieraad Welzijn Zorg Zundert.

 

 

Onderwerp                        :              Verslag vergadering 20 april 2017.

Lokatie                                :              Centrum Bij ons……in Zundert.

Aanvang                              :              20.00 uur.

Afwezig                               :              Jos Hereijgers.

 

 

 1. Opening.

 

Opening met welkom aan de leden.

 

 1. Mededelingen,ingekomen en uitgegane post:

 

–          Geen bijzondere mededelingen en ingekomen/uitgegane stukken.

 

 1. Verslag 16 maart 2017:

 

–          Ad heeft met Inge Felter contact gehad. Zij kan ’s avonds de vergadering niet bezoeken. Hij maakt met haar een aparte afspraak (hoeft niet op korte termijn).

–          Joost heeft op 29 mei een afspraak met wethouder Aerts. Daarbij wordt zeker teruggekomen op onze brief van 3 maart.

–          Verslag bijeenkomst Zunderts DNA opvragen.

–          Ombudsman heeft om vergaderschema gevraagd en sluit in de vergadering van juni aan.

–          In de 2e helft 2017 volgt een inhoudelijk onderzoek WMO in Zundert.

–          De notulen worden vervolgens vastgesteld.

 

 1. Overleg voorzitter met Jan de Pooter, gemeente Zundert:

 

–          Een weergave van dit gesprek is door Joost vastgelegd.

–          Verordening participatieraad wordt aangepast. Vergoeding secretariaat via SWZ is per 1-1-2017 stopgezet.Rene pleit ervoor

 

 1. Kort verslag ombudsman:

 

–          Ignace Nolet is deze en de komende vergadering niet beschikbaar. Hij kan in juni wel aanschuiven. Vraag is of hij een verslag van zijn werkzaamheden tot nu toe voor de gemeente moet maken en of dit beschikbaar is. Voor 8 juni a.s. wordt aan de ombudsman gevraagd verslag te doen.

 

 1. Clientenraad Werkplein Hart van West Brabant:

 

 1. Ronde doelgroepen:

 

–          Collectief vervoer.

Het bindend OV reisadvies blijft aandachtspunt.OV is het uitgangspunt, deeltaxi alleen als het niet anders kan. Met name de doelgroep ouderen, die ’s avonds niet zo graag naar een verdergelegen bushalt lopen, zijn hier de dupe. Met hen wordt geen rekening gehouden. Ook de ouderenbonden zouden een harder protest moeten laten horen.  Echter is dit een zaak, die vooral bij de Provincie rust en waar we lokaal weinig invloed kunnen uitoefenen.

Volgens onderzoek is het aantal klachten over de deeltaxi stabiel gebleven.

 

–          Jeugdzorg.

Ambulant werken is uitgangsput. Opname wordt uitgesteld en situaties verergeren. Langer thuis, vaak eerder crisissituaties. Jongeren krijgen niet meer de hulp, die zij nodig hebben.

 

–          Rina.

Versoepeling invalide parkeerkaarten (geen eigen bijdrage meer) betekent toename van parkeerdruk.

 

–          Mantelzorgbeleid.

Beleidsnota heeft enige vertraging opgelopen. Eind mei dient deze te verschijnen.

 

 1. Bijeenkomst WMO raden 24 april.

 

–          Bedoeld voor de 5 WMO adviesraden van Moerdijk, Halderberge, Rucphen, Zundert

en Etten-Leur.

–          De stukken, die ter sprake komen zijnn:

 1. Wijzigingen in de verordening WMO.
 2. Verordening maatschappelijke ondersteuning 2017.
 3. Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2017.

–          Ad bezoekt deze bijeenkomst (opm. Adje is ook aanwezig geweest).

–          Belangrijk is te horen hoe de gemeente omgaat met de huishoudelijke ondersteuning.

 

 1. Rondvraag en afsluiting.

 

–          Mieke is 18 mei afwezig ( de vergadering in oktober kan ze wel bezoeken).

–          Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

read more

Verslag vergadering 18 mei 2017

Verslag vergadering participatieraad 18 mei 2017.

 

Lokatie                                :              Centrum Bij ons…..in Zundert.

Aanvang                              :              20.00 uur.

Afwezig                               :              Mieke Mutsters en Adrienne Bersi ((mk),

                                                               Jos Hereijgers (zk).

 

 1. Opening door de voorzitter.

 

Welkom aan Jan de Pooter, die de diverse door de gemeente gezonden (beleids) stukken zal toelichten.

 

 1. Toelichting Jan de Pooter:

 

–          Albert van Dijk is de nieuwe ambtenaar met als werkterrein het sociaal domein.

Vanwege de hoge werkdruk was het noodzakelijk extra personeel aan te trekken.

–          Die hoge werkdruk en de onderbezetting zijn de redenen, dat de gemeente niet altijd accuraat reageert op brieven van de participatieraad. De brief van 3 maart is daarom nog steeds onbeantwoord. Excuses van de gemeente en betere communicatie wordt toegezegd.

–          Joost merkt op dat de participatieraad zich onvoldoende gekend voelt en zich afvraagt of zij wel  serieus wordt genomen. Dit gezien het feit dat men amper kennis neemt van de mening/visie van de participatieraad.

–          Subsidieverstrekking voor de meedenkfunctie is een zaak van het college. Daar gaat de participatieraad dus niet over. Voor de clientondersteuning is een aanbestedingsprocedure geweest, waarbij de keuze op de organisatie MEE is gevallen.

Voor de extra subsidieverstrekking aan de Stichting Welzijn Zundert is een raadsbesluit nodi g (23 mei). De meedenkvoorziening staat hier los van en wordt per casus apart gesubsidieerd.

–          Om de wijziging in de huishoudelijke ondersteuning (o.a. hogere budgetten naar de uitvoering) door te kunnen voeren is op korte termijn advies van de participatieraad nodig. De leden zullen z.s.m. hun reactie aan Joost geven. Graag reactie vóór 25 mei 2017.

–          Aangegeven wordt dat de gemeente ervoor dient te bewaken dat hogere budgetten werkelijk bij cliënten terecht komen en niet in de overhead van organisaties.

 

 1. Mededelingen/post in/uit:

 

–          Congres 1 juni KBO met als onderwerp huisvesting. Ieder kan zich hiervoor opgeven.

 

 1. Verslag participatieraad 20 april 2017:

 

–          Ad licht het verslag mondeling toe. Schriftelijk verslag wordt nog toegezonden.

 

 1. Verslag bijeenkomst WMO raden te Rucphen:

 

–          Niet alleen WMO raden waren present. Ook cliëntenraad werk en bijstand gemeente Etten-Leur.

–          Status bijeenkomst was informatief.

–          Een verslag van de bijeenkomst wordt aan ieder toegezonden.

–          Wat betreft de huishoudelijke ondersteuning ontvangen de aanbieders een ruimer budget. Uitdrukkelijk is ervoor gewaarschuwd ervoor te waken dat dit ook werkelijk bij clienten terecht komt en niet in overheadkosten.

–          De raden werd gevraagd direct een akkoord/niet akkoord te geven. Dit werd echter direct geweigerd, omdat dit een zaak is van de lokale wmo raden. Die zijn hierin niet gekend.  Dit had tevoren goed gecommuniceerd moeten worden en dit is niet gebeurd.

 

 1. Ronde doelgroepen:

 

–          Mantelzorg.

Gemeente heeft een mantelzorgcompliment van € 75 vastgesteld. Ko pleit voor meer aandacht voor mantelzorg, waarbij jongeren betrokken zijn (via onderwijs).

–          Werkplein.

Louise brengt het vrijlatingsbedrag ter sprake en het meldpunt voor niet-uitkeringsgerechtigden (met een laag inkomen).

 

 1. Rondvraag en afsluiting:

 

–          Rene is van mening dat voor het secretariaat van de participatieraad extra budget beschikbaar moet worden gesteld nu financiering daarvoor niet meer via SWZ loopt. Een bedrag van € 1500 wordt genoemd.

–          Niet meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

 

read more

Jaaroverzicht 2016

Participatieraad Welzijn Zorg Zundert.

 

Jaaroverzicht 2016.

 

Ledenoverzicht.

 

In 2016 waren de volgende leden actief voor de participatieraad:

 

–          Joost van Langen, onafhankelijk voorzitter.

–          Rene Disseldorp, vertegenwoordiger doelgroep senioren.

–          Jos Hereijgers, vertegenwoordiger doelgroep senioren.

–          Ko Knoop, vertegenwoordiger doelgroep mantelzorgers.

–          Adrienne Bersi, vertegenwoordiger doelgroep vrijwilligers.

–          Ad van Nunen.

–          Rina van Hassel, vertegenwoordiger doelgroep dorps- en wijkraden, tevens penningmeester.

–          Adje MAES-Martens, vertegenwoordiger doelgroep mensen met beperking.

–          Mieke Mutsters, vertegenwoordiger doelgroep jongeren.

–          Louise Schellen, vertegenwoordiger doelgroep minima.

–          Ad Frèrejean, toegevoegd secretaris.

 

Voorzitterschap.

 

Per 1 januari heeft Martien Hermens na 4 jaar voorzitterschap afscheid genomen van de participatieraad. Joost van Langen is hem opgevolgd.

 

Secretariaat.

 

Voor  de beschikbaarheid van een lokaal secretariaatsadres is in 2016 het secretariaat gevestigd op het adres:

Langenakker 6,

4891 NH Rijsbergen,

Tel. 06-22790727.

 

Budget.

 

Voor het jaar 2016 is aan de participatieraad voor het eerst een onkostenvergoeding toegekend i.p.v. subsidie. De participatieraad had hierom verzocht, omdat men een door de gemeente in het leven geroepen adviescommissie was en niet gelijk gesteld kon worden aan elke willekeurige stichting of vereniging, die subsidie aanvraagt.

 

Vertegenwoordiging.

 

De participatieraad was, los van haar directe adviesfunctie naar het college, vertegenwoordigd in het gehandicaptenplatform. Medio 2016  heeft de participatieraad ook toegezegd plaats te willen nemen in de cliëntenraad van het werkplein Hart van West-Brabant.

 

Contacten.

 

De participatieraad onderhoudt via haar voorzitter contact met de ambtenaar (periodiek) en de wethouder (incidenteel) van het sociaal domein

In 2016 zijn daarnaast contacten onderhouden met:

 

–          WMO loket Elz (aanvraag en indicaties voor WMO).

–          Stichting Welzijn Zundert (vrijwilligerswerk en mantelzorgondersteuning).

–          De ombudsman voor het sociaal domein.

–          Jeugd- en jongerenwerk Zundert.

–          Samenwerkende WMO adviesraden Etten-Leur, Rucphen, Halderberge, Moerdijk.

–          Koepel van WMO adviesraden in Nederland.

 

Onderwerpen.

 

De volgende onderwerpen zijn in de participatieraad aan de orde geweest:

 

–          Indicering en toewijzing huishoudelijke hulp.

–          Rapportage WMO van de rekenkamercommissie.

–          Rapportage WMO van het bureau Companen.

–          Indicatiestelling Collectief vervoer.

–          Financiering jeugdzorg.

–          Jeugd- en jongerenwerk.

–          Mantelzorgondersteuning.

–          Cliëntondersteuning.

–          Sociale wijkteams.

–          Minimabeleid.

–          Ombudsman.

–          Begeleidingsfuncties MEE.

–          Cliëntparticipatie Werkplein.

–          Collectieve zorgverzekering.

–          Keukentafelgesprekken.

–          Kantelgesprekken.

–          Collectief vervoer.

–          Schuldhulpverlening.

–          Loket Elz.

 

Melding/advisering.

 

Over de volgende onderwerpen heeft de participatieraad in 2016 melding gemaakt of adviezen verstrekt naar de gemeente:

 

–          Slechte communicatie over de collectieve zorgverzekering.

–          Cliëntondersteuning bij keukentafelgesprekken.

–          Dienstencheques.

–          Rapportage rekenkamercommissie.

–          Plan van aanpak n.a.v. rapportage rekenkamercommissie.

–          Huishoudelijke ondersteuning.

 

Middels correspondentie aan het college maakte de participatieraad in het afgelopen jaar over bovengenoemde zaken haar visie kenbaar. Los hiervan worden periodiek (voorafgaande aan de reguliere vergaderingen van de participatieraad) in overleg met de ambtenaar sociaal domein veelvuldig vragen gesteld om verduidelijking/informatie/etc. Ook dit overleg wordt gebruikt om  over lopende zaken de mening van de participatieraad kenbaar gemaakt.

 

Omslag.

 

Nu de transities binnen het sociaal domein hun beslag hebben gehad is het voor de gemeente vooral  in 2016 een periode van transformatie geweest.

Dientengevolge is het aantal directe adviesvragen gereduceerd.

De participatieraad volgt het gemeentelijk transformatiebeleid t.a.v. de transities nauwkeurig en maakt steeds vaker haar visie ongevraagd kenbaar. Toetsing van het gemeentelijk beleid t.a.v. WMO,participatiewet en jeugdwet zal ook in 2017 de belangrijkste taak blijven. De participatieraad zal daarin steeds vaker de rol van kritische volger vanuit de praktijk van de uitwerking van de transities op zich nemen. Dit in het belang van de kwetsbare doelgroepen binnen het sociaal domein.

read more