Verslag vergadering 20 oktober 2016

Participatieraad Welzijn Zorg Zundert.

Onderwerp : Verslag vergadering 20 oktober 2016.
Afwezig : Rene Disseldorp, Ko Knoop,Ad van Nunen.

1. Opening.
De voorzitter heet ieder welkom. Speciaal welkom aan Leshly Konings en Judith Benckhuijzen. Zij verzorgen vanavond een presentatie over de Stichting Welzijn Zundert.
Na technische problemen met de beamer (geen goede kabel door het centrum geleverd) geven Leshly en Judith uitleg over de werkzaamheden van de Stichting Welzijn Zundert.
De powerpoint presentatie wordt aan de secretaris voor verspreiding onder de leden toegezonden.
2. Mededelingen.
Rene en Ko zijn afwezig gemeld om gezondheidsredenen. Van Ad van Nunen is niets vernomen. De secretaris neemt contact met hem op, omdat hij ook de vorige vergadering afwezig was zonder berichtgeving.
3. Ingekomen en uitgegane stukken.

– Het FNV onderzoek geeft aan dat in veel gemeenten (waaronder Zundert) de indicering voor huishoudelijke hulp niet goed wordt toegepast. Er wordt niet meer in uren, maar in resultaten geïndiceerd. De voorzitter heeft hierover een brief aan de wethouder gezonden. Een discussie ontstaat of deze brief niet in kopie naar de griffie gezonden moet worden voor de raadsleden. In de volgende vergadering komen we hierop terug.

4. Verslag vergadering 15 september 2016.

– Geen vragen,op- en aanmerkingen.

5. Begroting 2017.
Presentiegelden in de begroting zijn conform uitgaven in 2015/2016.
Nog steeds is sprake van een overschot bij het samenstellen van de jaarrekening.
6. Overleg voorzitter met Jan de Pooter.

– Het rapport van de rekenkamer is niet wat de gemeente wenste. Het ontbrak duidelijk aan feeling mat de materie. De opdracht is ook niet juist geformuleerd.

read more

Agenda 17 november 2016

Beste leden,

Vriendelijk worden jullie uitgenodigd voor de vergadering van de participatieraad op donderdag 17 november 2016 om 20.00 uur
in BIJ ONS….in Zundert.
Van Jos heb ik een overzicht ontvangen van ervaringen met medewerkers/consulenten van loket ELZ. Ik heb het op de agenda gezet,
maar ben ook benieuwd naar ervaringen van de leden van de participatieraad in zoverre zij ermee te maken hebben gehad.

Agenda:

– Opening voorzitter.

– Mededelingen, ingekomen- en uitgegane post.

– Verslag vergadering 20 oktober 2016.

– Overleg voorzitter met Jan de Pooter.

– Reactie brief aan de wethouder en afspraken over toezending aan griffie wel/niet.

– Ervaringen clientondersteuners met loket ELZ.

– Rondvraag en afsluiting.

Met vriendelijke groet,
Ad Frèrejean.

read more