Concept agenda vergadering 17 januari 2019. 1. Opening voorzitter. 2. Vaststellen agenda. 3. Mededelingen, ingekomen en uitgegane post. 4. Verslag vergadering 22 november 2018. 5. Terugkoppeling overleg voorzitter met Marleen Houtepen d.d.9 januari 2019. 6. Verordening participatieraad i.v.m. naamswijziging, 7. Bijeenkomst jeugdbeleid 14 januari 2019 (bezocht door Jan en Renée). 8. Organisatie adviesraad sociaaldomein Zundert: - Registratie KvK. - Penningmeesterschap. - Evaluatie laatste bijeenkomst. - Opvolging penningmeester. 9. Rondvraag en afsluiting

Agenda vergadering 17 januari 2019

Concept agenda vergadering 17 januari 2019.

 1. Opening voorzitter.
 • Vaststellen agenda.
 • Mededelingen, ingekomen en uitgegane post.
 • Verslag vergadering 22 november 2018.
 • Terugkoppeling overleg voorzitter met Marleen Houtepen d.d.9 januari 2019.
 • Verordening participatieraad i.v.m. naamswijziging,
 • Bijeenkomst jeugdbeleid 14 januari 2019 (bezocht door Jan en Renée).
 • Organisatie adviesraad sociaaldomein Zundert:
 • Registratie KvK.
 • Penningmeesterschap.
 • Evaluatie laatste bijeenkomst.
 • Opvolging penningmeester.
 • Rondvraag en afsluiting
read more

Agenda vergadering 22-11-2018

AGENDA VERGADERING PARTICIPATIERAAD ZUNDERT.

 

22 november 2018.

 

 1. Opening Voorzitter.

 

 1. Vaststellen agenda.

 

 1. Mededelingen en ingekomen/uitgegane post.

 

 1. Verslag vergadering 11 oktober 2018

 

 1. Verslag overleg voorzitter met Marleen Houtepen d.d. 14 november 2018.

 

 1. Cursussen/themadagen/etc.:
 • Cursus verwarde personen 18 oktober 2018.
 • Mantelzorgbijeenkomsten 10 en 16 november 2018.

 

 1. Ontwikkelingen voedselbank.

 

 1. Mantelzorgcompliment 2018.

 

 1. Fashioncheques voor minima-jongeren.

 

 1. Collectieve zorgverzekering minima:
 • Concept beleidsregels CZV 2019.

 

 1. Sollicitatie kandidaat jeugdzorg.

 

 1. Rondvraag en afsluiting.
read more

Agenda vergadering 11-10-2018

Agenda participatieraad Zundert 11 oktober 2018.

 

 1. Opening voorzitter.

 

 1. Vaststellen agenda.
 2. Mededelingen, ingekomen/uitgegane post:

–              Brief wijzigingen samenstelling participatieraad in 2018.

–              Mantelzorgcompliment 2018.

–              Begroting participatieraad 2019.

–              Vervolg input gemeente vergadering participatieraad 20 september,

 1. Verslag vergadering 20 september 2018.
 2. Verslag bijeenkomst 6 WMO adviesraden 4 oktober 2018.
 3. Naamgeving participatieraad.
 4. Reactie participatieraad op minimabeleid 2018.
 5. Invoering abonnementstarief WMO per 1-1-2019.
 6. Vervolg werving nieuwe leden.

–              Terugtreden Mieke en Rina per 1-1-2019.

–              Terugtreden Louise per 1-4-2019.

 1. Rondvraag en afsluiting.

 

read more

Agenda 20-09-2018

AGENDA PARTICIPATIERAAD ZUNDERT 20 SEPTEMBER 2018.

 

 1. Opening en welkom voorzitter.
 2. Vaststellen agenda.
 3. Kennismaking:

–           Wethouder Twan Zopfi en ambtenaar Marleen Houtepen.

–           Nieuwe kandidaten lidmaatschap participatieraad.

 1. Toelichting beleidsnotities sociaal domein door Jan de Pooter.

Proces beleidsnotities terreinen sociaal domein.

 1. Mededelingen,ingekomen en uitgegane post.

–           Verplaatsen datum vergadering oktober 2018.

–           Wijkzusterproject.

–           Brief part.raad over hekwerk IKC Rijsbergen en reactie college.

–           Brief gemeente cursus verwarde personen.

 1. Verslag vergadering 21 juni 2018.
 2. Enquete WMO Zundert 2017 en eerste reactie participatieraad.
 3. Regiovergadering 4 oktober 2018 te Klein Zundert.

–           Agenda en vertegenwoordiging Zundert.

 1. Naamgeving participatieraad Zundert.
 2. Rondvraag en afsluiting.

 

read more

Agenda vergadering 21-06-2018

PARTICIPATIERAAD ZUNDERT

Achtmaal, Klein Zundert, Rijsbergen,Wernhout en Zundert.

 

AGENDA VERGADERING 21 juni 2018.

 

 1. Opening voorzitter.

 

 1. Vaststellen agenda.

 

 1. Gesprek met Jan de Pooter:

 

 • Evaluatie mininabeleid gemeente Zundert, rapportage KWIZ.
 • Inkomens effect rapportage gemeente Zundert, rapportage KWIZ.
 • Innovatiebonus wmo begeleiding 2018.

 

 1. Mededelingen, ontvangen en verzonden post.

 

 1. Verslag vergadering 17 mei 2018.

 

 1. Werving vertegenwoordiging mantelzorg en mensen met beperking.

 

 1. Bestuursopdrachten:

 

 • Integrale bestuursopdrachten, Jan Koetsenruijter.
 • WMO Jos Hereijgers,Ad Frerejean.
 • Jeugdzorg, Mieke Mutsters en Louise Schellen.
 • Participatiewet, Louise Schellen en Rene Disseldorp.

 

 1. Rondvraag en afsluiting.

 

BIJLAGEN:

 

 • Rapportage KWIZ, evaluatie minimabeleid gemeente Zundert(reeds ontvangen).
 • Rapportage KWIZ, inkomenseffectrapportage gemeente Zundert(reeds ontvangen).
 • Verslag 17 mei 2018.

 

read more

Agenda 17-05-2018

PARTICIPATIERAAD ZUNDERT.

Achtmaal,Klein Zundert,Rijsberen,Wernhout en Zundert.

 

Agendavoorstel vergadering 17 mei 2018.

 

 1. Opening voorzitter.

 

 1. Vaststellen agenda.

 

 1. Introductie Bulent Acer, ambtenaar participatiebeleid gemeente Zundert.

 

 1. Mededelingen en ingekomen en uitgegane post.

 

 1. Verslag vergadering 19 april 2018.

 

 1. Overleg voorzitter met Jan de Pooter d.d. 9 mei 2018:

 

 • Innovatiebonus WMO begeleiding. 2018.
 • Armoedebeleid gemeente Zundert ( Kleinsma gelden, KWIZ onderzoek, diapresentatie Werkplein).

 

 1. Nieuwe wethouder Twan Zopfi.

Afscheid wethouder Jan Aarts 25 mei 2018 van 16.30 tot 19.00 uur.

 

 1. Werving kandidaten opvolging mantelzorg en mensen met beperking.

 

 1. NLvoorelkaar,

AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming in de vrijwillige sector.

Ook voor participatieraad.

 

 1. Stand van zaken:
 • Opheffing platform gehandicapten en taakverdeling.

 

 1. Rondvraag en afsluiting.

 

read more

Notulen vergadering 22-03-2018

PARTICIPATIERAAD ZUNDERT.

Achtmaal, Klein Zundert, Rijsbergen,Wernhout en Zundert.

 

Onderwerp                                       :              Verslag vergadering.

Datum vergadering                       :              22 maart 2018.

Locatie                                                :              Ouderencentrum Levenslust, Klein Zundert.

Aanvang                                             :              20.00 uur.

Aanwezig                                           :              Adje Maes-Martens, Rina van Hassel-Jochems,

                                                                               Jan Koetsenruijter, Adrienne Bersi-Goossens,

                                                                               Jos Hereijgers, Louise Schellen,René Disseldorp,

                                                                               Ad Frèrejean.

Afwezig                                              :              Ko Knoop (m.k.)

Gasten                                                :              Harrie Dirkx.

Verslag                                                :              Ad Frèrejean.

============================================================================

 

 

 

De voorzitter opent de vergadering met een bijzonder welkom aan de heer Dirkx.

Hij zal ons informeren over seniorenhuisvesting en de WMO.

De agenda en het verslag zijn niet door iedereen ontvangen. Ad maakt dit in orde.

 

 1. Vaststellen agenda.

 

De actielijst wordt toegevoegd aan punt 12 van de agenda.

Eveneens het reizigersoverleg collectief vervoer.

 

 1. Vragen n.a.v. Inleiding heer Dirkx:

 

 • Hoeveel mensen maken in Zundert gebruik van de WMO ?
 • Heeft de gemeente Etten-Leur de dienstencheques in 2018 ook gehalveerd ?
 • De kruisvereniging Etten-Leur/Zundert heeft de gemeenten verzocht bij te dragen

In de kosten van het wijkzusterproject. Een kopie wordt naar de leden gestuurd.

Vraag is of de participatieraad dit verzoek kan ondersteunen.

 

 1. Mededelingen/post in/uit:

 

 • Ko heeft 16/3 aangegeven per direct te willen terugtreden als lid van de participatieraad. Afscheid in de vergadering van april.

 

 1. Verslag 15 februari 2018:

 

 • Er is geen schriftelijke bevestiging van het budget van € 4.935,- voor 2018 ontvangen.

Alleen een mondelinge toezegging.

 • Het openen van een rekening bij de SNS bank en het beeindigen van de rekening bij de Rabobank zijn nog niet geregeld. Jan opent een rekening bij de SNS. Zodra dit gebeurd is kan Rina de rekening bij de Rabobank afsluiten.

 

 • Zonder verdere bemerkingen wordt het verslag vastgesteld met dank aan de secretaris.

 

 1. Overleg voorzitter met Jan de Pooter d.d. 7 maart 2018:

 

 • Jan heeft de leden een overzicht van het besprokene met Jan de Pooter toegestuurd.
 • Elk kerkdorp heeft een ambassadeur, die zijn/haar oor te luister legt. Op de gemeentelijke website is vermeld wie die ambassadeurs zijn.

 

 

 1. Kwalitatief client-tevredenheidsonderzoek WMO:

 

 • Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Companen, hetzelfde bureau wat jaarlijks het gemeentelijk client tevredenheids onderzoek uitvoert.
 • De participatieraad zou graag inzage hebben in de opdracht, die is verstrekt en de te hanteren vragenlijst.
 • Een programma van eisen voor het onderzoek wordt door René aan de leden toegezonden.
 • De (anonieme) brief over het disfunctioneren van het loket Elz wordt niet besproken.

In het clientervaringsonderzoek dient het functioneren van Elz te worden meegenomen.

Anderzijds heeft Elz haar werkwijze reeds aangepast door ook na de aanvraag/indicatie/toewijzing contact met de cliënt te blijven onderhouden.

We kunnen niet oordelen n.a.v. één ontevreden klant.

 

 

 1. Rooster aftreden participatieraad:

 

 • Van Adje wordt vandaag afscheid genomen met dank voor haar inzet voor mensen met een beperking in de participatieraad, het platform gehandicapten en het reizigersoverleg collectief vervoer.
 • Rina geeft aan per 1 januari 2019 te willen terugtreden als lid van de participatieraad.

Zij heeft zich dan 8 jaar ingezet vanuit de dorps- en wijkraden.

 • Ko is vandaag niet aanwezig. Van haar wordt in de vergadering van april afscheid genomen.
 • De PR commissie maakt een ontwerp vacature tekst voor de gemeentelijke pagina in de Zunderste Bode. De afdeling communicatie van de gemeente biedt haar medewerking.

Het is goed een kleine selectiecommissie te benoemen om de aanmeldingen te beoordelen en af te handelen

 

 

 

 

 1. Presentatie en profilering participatieraad:

 

 • Vanuit de gemeentelijke ambassadeurs/afdeling voorlichting is opgemerkt de namen van de kerkdorpen in de naamvoering van de participatieraad te vermelden. Dat ligt nog steeds gevoelig.

Verder de naamgeving zo kort mogelijk houden.

Bovendien is de naam Zorg en welzijn niet dekkend meer.

Het wordt dan:

PARTICIPATIERAAD ZUNDERT, Achtmaal,Klein Zundert, Rijsbergen,Wernhout en Zundert

 

De gemeentelijke ambassadeurs leggen hun oor te luister in de diverse kerkdorpen van Zundert.  Info op de gemeentelijke website.

 

 

 • De wens is te komen tot een duidelijke huisstijl . De foldertekst wordt herzien en er

wordt gekeken of een flyer niet beter is dan een vouwfolder.

De gemeente heeft een budget in het vooruitzicht gesteld voor PR activiteiten.

 

 • Voor de bekendmaking van het werk van de participatieraad is het idee seniorenorganisaties en vrouwenorganisaties (potentieel mantelzorgers) te benaderen.

 

 1. Bestuursopdrachten:

 

 • Jan neemt de integrale bestuursopdracht sociaal domein 2018 voor zijn rekening.
 • Louise en René het werkplan participatiewet 2018.
 • Mieke en Louise het werkplan jeugd 2018.
 • Ad en Jos het WMO werkplan 2018.
 • In de volgende vergadering komen we hierop terug.

 

 • Algemeen advies aan de gemeenten is de betreffende participatieraden periodiek te informeren over de stand van zaken.

 

 1. Vertegenwoordiging mensen met beperking:

 

 • Naast de belangenbehartiging van mensen met fysieke beperking is er ook de groep mensen met verstandelijke en psychische beperking. Vraag is wie deze groepen t.a.v. gemeentelijk beleid vertegenwoordigt. In de verdere vormgeving van de participatieraad dient hieraan aandacht te worden besteed.

 

 1. Rondvraag en afsluiting:

 

read more

Agenda 22-03-2018

VERGADERING PARTICIPATIERAAD ZUNDERT.

 

Agenda 22 maart 2018.

 

 

 1. Opening voorzitter.

 

 1. Vaststellen agenda.

 

 1. Inleiding huisvesting voor senioren door de heer H.Dirckx.

 

 1. Mededelingen, post in/uit.

 

 1. Verslag 15 februari 2018.

 

 1. Verslag overleg voorzitter met Jan de Pooter 7 maart 2018.

 

 1. Kwalitatief client-tevredenheidsonderzoek WMO.

 

 • Stand van zaken.
 • Onderzoek functioneren loket Elz.

 

 1. Rooster aftreden participatieraad:

 

 • Aftreden Adje Maes, Ko Knoop,Adrienne Bersi.
 • Vacatures uitzetten.

 

 1. Presentatie en profilering participatieraad (verslag werkgroep 22 februari)

 

 • Naamvoering participatieraad.
 • Huisstijl, folder.
 • Presentaties naar doelgroepen ( ouderen, mantelzorgers,vrijwilligers,etc.).

 

 1. Bestuursopdrachten:

 

 • WMO, Goed voor elkaar, werkplan 2018.
 • Jeugdzorg, Werkplan jeugd 2018.
 • Participatiewet, werkplan participatiewet 2018.

 

 1. Clientvertegenwoordiging en advisering voor mensen met fysieke beperking, verstandelijke beperking en psychische aandoening.

 

 1. Rondvraag en afsluiting.
read more