Afscheid van 3 leden van de participatieraad 13-12-2018

Op donderdag 13 december heeft de participatieraad op informele wijze afscheid genomen van 3 leden: Adrienne Bersie , Mieke Mutsters en Rina van Hassel-Jochems . Voorzitter Jan Koetsenruiter dankte hen voor hun inzet en overhandigde als blijk van waardering een bos bloemen en een boekenbon.

afscheid Rina van Hassel-Jochems
afscheid Mieke Mutsters
afscheid Adrienne Bersie
read more

Notulen vergadering 14-01-2019

Verslag vergadering 17 januari 2019.

Locatie                  :               Ouderencentrum Levenslust, Klein Zundert.

Aanvang                :               20.00 uur.

Aanwezig              :               Jan Koetsenruijter, René Disseldorp, Renée Ketting, Wilma van Zetten,                                                            Louise Schellen, Joke Jacobs, Gerard Roelands, Ad Frèrejean.

Afwezig                 :               Mario Vrins (m.k.).

1.            Opening.

 • De voorzitter opent de 1e vergadering van het nieuwe jaar. Afmelding van Mario.

Bijzonder welkom aan Joke Jacobs en Gerard Roelands. Beiden zijn voor het eerst aanwezig. Ook zou vanavond komen Lucien van Erk van het Stokperdje. Niet bekend is

waarom hij niet aanwezig is.

 • Er volgt een kort kennismakingsronde.

Gerard is lid van de werkgroep BTB van het platform gehandicapten en zal de doelgroep

mensen met een beperking vertegenwoordigen. Joke is jarenlang actief geweest voor jongeren en wil zich binnen de participatieraad inzetten voor de jeugd.

 • Vaststellen agenda.
 • Punt 7a toevoeging cliënt tevredenheidsonderzoek WMO 2017.
 • Punt 7b toevoeging Regionaal overleg met 6 WMO raden d.d. 31 januari 2019.
 • Actielijst komt niet op agenda. Deze wordt in kleine bezetting besproken (Jan,René,Ad).
 • Mededelingen, ingekomen en uitgegane post.
 • Uitnodiging nieuwjaarsreceptie gemeente 11 januari 2019.

Jan heeft de participatieraad vertegenwoordigd.

 • Kamer van Koophandel wijzigingen (zie agendapunt 8).
 • Leden van de participatieraad gaan de cursus van de koepel volgen. Jan,Mario en Wilma

In Eindhoven. Renée,Gerard en Joke in Dordrecht.

 • Verslag vergadering 22 november 2018.
 • Aan het mantelzorgcompliment 2018 is door de gemeente ruim aandacht besteed met een mooie flyer en een paginagroot stuk in de Zundertse Bode.
 • Het zwartboek jeugdzorg is een landelijke uitgave van de ombudsman (gemeente doet een rekenkameronderzoek.
 • Gemeente ziet de voedselbank als een privé initiatief. Subsidie is dan ook niet waarschijnlijk. Zeker omdat de gemeente dan indirect toe zou geven dat een uitkering te weinig is om in de eerste levensbehoeften te voorzien.
 • Nieuwsbrief SWZ geeft verlaging maximale bijdrage WMO van € 17,50 aan. Dit geldt niet voor de WLZ. Wat is de mening van de VNG en de koepel adviesraden ?
 • Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
 • Overleg voorzitter met Marleen Houtepen d.d. 9 januari 2019.
 • Marleen zal de vergaderingen van de participatieraad bijwonen indien dit noodzakelijk is.

–      Verder zal zij een planning maken voor 2019. Welke onderwerpen komen wanneer ter sprake.

–      Het WMO uitgebreid onderzoek komt een van de komende vergadering in de participatieraad.

–      Het uitvoeringsplan jeugdbeleid komt een van de komende vergaderingen in de participatieraad ter sprake.

–      Aan de participatieraad is gevraagd hoe men denkt over een vertegenwoordiger namens de WVS clientenraad. Hier staan wij positief tegenover.

6.            Verordening participatieraad i.v.m. naamswijziging.

–              Da naamswijziging in adviesraad sociaal domein Zundert dekt de 3 transities, waarover de raad een adviestaak heeft: Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Participatiewet en Jeugdwet. Dit wordt door de gemeente onderkend.

–              Gemeente verzoeken artikel 6e weg te laten.

–              Gemeente verzoeken aan artikel 7 het woord tijdig toe te voegen.

–              Gemeente verzoeken bij artikel 8 de vermelding uit zijn midden weg te laten.

–              Verder wordt opgemerkt hoe we merken dat leden door het College benoemd worden. Tevens zou het wenselijk zijn binnen een maand na verstrekking van een advies een reactie van het College te verkrijgen.

7.            Bijeenkomst jeugdbeleid 14 januari 2019.

                –              Vooral is geinventariseerd wat er voor de jeugd van Zundert al is.

                –              Men is niet altijd op de hoogte van de activiteiten van elkaar.

                –              De leesexpress is ter sprake geweest en toegelicht.

–              Een moeilijk bereikbare doelgroep onder de jeugd zijn jongeren, waarvan ouders een uitkering hebben. Hoe bereik je deze ? Contact met Werkplein ?

–              Er vinden weinig doormeldingen plaats van ambtenaren naar bureau HALT.

–              Het filmpje MAZL van de GGD wordt aangehaald.

7a.          Klanttevredenheidsonderzoek WMO 2017.

Het onderzoek van het bureau I&O, in opdracht van de gemeente, heeft al enige tijd geleden plaats gehad. Ad kijkt na of we hier een reactie op gegeven hebben.

Het diepgaandere onderzoek is afgerond en een rapportage is bij de gemeente voorhanden.

Echter nog niet voor de participatieraad beschikbaar.

7b.         Regio overleg WMO adviesraden 31 januari 2019.

                Dit vindt plaats in de Trapkes in Rucphen. Aanvang 19.30 uur.

                Naast Jan zijn Wilma en Ad aanwezig. Gewenste agendapunten tijdig aanleveren.

8.            Organisatie adviesraad sociaal domein:

 • Wijziging voorzitterschap is aan KvK gemeld.
 • Jos is bereid penningmeesterschap voorlopig waar te nemen. Gerard is evt. bereid penningmeester te worden. Afspraak met Rina maken.
 • De afsluitende bijeenkomst in december is door iedereen als bijzonder prettig en gezellig ervaren.

9.            Rondvraag en afsluiting.

 • Dinsdag 5/2 om 10.00 uur overleg Jan,René en Ad over de folder, website en de actielijst.
 • Wificode ouderencentrum Levenslust is H368N4DFC16.
 • Vervanging Louise in februari op agenda zetten.
 • Vertegenwoordiging in werkplein clientplatform. Gemeente zoekt een afgevaardigde namens de uitkeringsgerechtigden. De participatieraad benoemt straks een afgevaardigde uit haar midden.
 • Adreslijst aanpassen.
 • Gemeente bericht geven van toetreden Gerard en Joke en terugtreden Mieke,Adrienne

en Rina.

 • Ad zoekt uit of de participatieraad op de nota minimabeleid heeft gereageerd.
 • De voorzitter sluit om 22.00 uur de vergadering.
 • Volgende afspraak donderdag 21 februari 2019 om 20,00 uur.
read more

Agenda vergadering 21-02-2018

AGENDAVOORSTEL PARTICIPATIERAAD ZUNDERT 21 FEBRUARI 2019.

 1. Opening voorzitter.
 • Vaststellen agenda.
 • Mededelingen:
 • Overleg voorzitter met Marleen Houtepen 13 februari 2019.
 • Werkplan sociaal domein 2019.
 • Jaarverslag participatieraad Zundert 2018.
 • Aanpassingen bij Kamer van Koophandel.
 • Overzicht correspondentie.
 • Verslag vergadering 17 januari 2019.
 • Verslag overleg 6 adviesraden d.d. 31 januari 2019.
 • Overdracht penningmeesterschap:
 • Kascontrole.
 • Definitief financieel jaarverslag 2019.
 • Concept folder adviesraad sociaal domein.
 • Jeugdbeleidsplan 2019-2022,
 1. Rondvraag en afsluiting.
read more

Agenda vergadering 17 januari 2019

Concept agenda vergadering 17 januari 2019.

 1. Opening voorzitter.
 • Vaststellen agenda.
 • Mededelingen, ingekomen en uitgegane post.
 • Verslag vergadering 22 november 2018.
 • Terugkoppeling overleg voorzitter met Marleen Houtepen d.d.9 januari 2019.
 • Verordening participatieraad i.v.m. naamswijziging,
 • Bijeenkomst jeugdbeleid 14 januari 2019 (bezocht door Jan en Renée).
 • Organisatie adviesraad sociaaldomein Zundert:
 • Registratie KvK.
 • Penningmeesterschap.
 • Evaluatie laatste bijeenkomst.
 • Opvolging penningmeester.
 • Rondvraag en afsluiting
read more

Notulen vergadering 11-10-2018

PARTICIPATIERAAD ZUNDERT.

Acthtmaal, Klein Zundert,Rijsbergen,Wernhout en Zundert.

Verslag vergadering.

Datum                                  :              11 oktober 2018.

Locatie                                 :              Ouderencentrum Levenslust.

Aanwezig                            :              Jan Koetsenruijter (voorzitter), Ad Frèrejean (secretaris),

Renée Ketting, Mieke Mutsters, Jos Hereijgers, René Disseldorp, Mario Vrins, Adrienne Bersi Goossens.

 

Afwezig                                :              Wilma van Zetten, Louise Schellen,Rina van Hassel-Jochems

(penningmeester).

 

 1. Opening voorzitter.

               

 1. Vaststellen agenda.

 

 • Toevoegen punt 8a, Activiteitencommissie decembervergadering (afsluiting 2018).

 

 • Gevraagd is ook om WIFI gebruik in Levenslust.
 • De code van Levenslust is H368N4DFC16.
 • Het mailadres van de participatieraad is info@participatieraadzundert.nl

 

 1. Mededelingen, ingekomen/uitgegane post:

 

 • Brief college wijziging samenstelling participatieraad is gereed. Z.s.m. versturen.
 • Aanvulling op conceptbrief aan college over mantelzorgcompliment.

Coupures 2 x € 50 is te groot. Graag nog kleiner. Irisbonnen i.p.v. lokaal te besteden bonnen, bijv. 10 x € 10.

 • Begroting 2019.

De participatieraad heeft de afgelopen jaren een budget ontvangen. Geen subsidie, die elk jaar aangevraagd moet worden. Waarom nu wel ? Indien voor een volgend jaar een hoger budget nodig gevonden wordt vragen we budgetverhoging aan. Geen hogere subsidie.

 • Vervolg gemeentelijk contact vergadering 20 september 2018:
 1. Het aangepast voorstel project wijkzusters betreft vooral een financiële aanpassing. Het bestuur van de kruisvereniging komt met een aanpassing van de gevraagde

gemeentelijke bijdrage.

 1. Het gemeentelijk minimabeleid is in de ronde behandeld. Niet in de raadsvergadering.
 2. De beleidsnota mantelzorg ondersteuning verschijnt in het vroege voorjaar 2019.
 3. Het is van belang met de gemeente evaluatiemomenten af te spreken na advisering.

Dat gebeurt nu niet.

 1. Afstemming van vergaderingen van de participatieraad met gemeentelijke vergaderingen is van belang. Gezien de afdeling welzijn niet altijd op orde is gebeurt dit nu niet en missen we de aansluiting nogal eens.
 2. De structuur van adviesvragen is niet altijd even duidelijk. De participatieraad voelt zich niet altijd in het proces betrokken.

Stukken zouden niet in behandeling genomen moeten worden zonder advies van de participatieraad.

 1. Om processen goed te kunnen bewaken zou een strategische lijn met elkaar afgesproken moeten worden.

 

 1. Verslag vergadering 20 september 2018.

 

 • Het verslag wordt zonder verdere op- of aanmerkingen vastgesteld.

 

 1. Verslag bijeenkomst 6 WMO adviesraden.

 

 • Participatieraden hanteren nu verschillende namen. Reden is dat zij niet allemaal het gehele sociaal domein bestrijken (Zundert wel).

Eén naamvoering zou wel de herkenbaarheid vergroten. Dit is ook onder de aandacht van de koepel van WMO adviesraden gebracht.

 • Overdracht van kennis wordt vooral belangrijk gevonden.
 • Ook al worden transities regionaal georganiseerd, het blijft belangrijk lokaal

het college van advies te dienen.

 

 1. Naamgeving participatieraad.

 

 • De wens van de participatieraad per 1 januari 2019 officieel de naam ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN ZUNDERT te voeren. Sociaal domein dekt de 3 transities.
 • Als “ ondertiteling” de vermelding van de kerkdorpen Achtmaal, Klein Zundert, Rijsbergen, Wernhout en Zundert.
 • Aan het college wordt een verzoek gericht.

 

 1. Reactie participatieraad op minimabeleid 2018.

 

 • De participatieraad wil aandacht vragen voor de bereikbaarheid van de voedselbank in Etten-Leur voor inwoners van Zundert. Zundert valt onder de voedselbank Etten-Leur.
 • Voor inwoners uit Zundert is het haast onmogelijk deze voedselbank te bereiken.
 • Aandacht wordt ook gevraagd voor vereenvoudiging van aanvragen in het kader van minimabeleid. Waarom moeten mensen elk jaar een nieuwe aanvraag doen voor dezelfde voorziening ?

 

 1. Activiteitencommissie afsluitende vergadering december.

 

 • Mieke en Ad organiseren de afsluitende bijeenkomst in december.
 • Beschikbaar budget opvragen bij Rina.

                Invoering abonnementstarief WMO per 1 januari 2019.

 • Per 1 januari geldt landelijk nog een maximale bijdrage van € 17,50 per maand ongeacht inkomen en vermogen. Vraag is hoe de gemeente de hogere kosten op gaat vangen.
 1. Werving nieuwe leden.

 

 • Voor Mieke moet een vervanging gezocht worden uit de jeugdzorg. Mail sturen naar Eric Brait.
 • Voor Rina uit de dorpsraden/wijkraden. Tevens moet de opvolging van haar als

penningmeester geregeld worden.

 • In april treedt Louise terug en moet vervanging uit de participatiewet geregeld worden.

 

 1. Rondvraag en afsluiting.

–      Clientonderzoek WMO toesturen aan Renée,Mario en Wilma.

Op de agenda voor komende vergadering zetten.

 • Verder niets aan de orde zijnde sluit de voorzitter der vergadering.

Volgende vergadering donderdag 22 november 2018.

read more

Agenda vergadering 22-11-2018

AGENDA VERGADERING PARTICIPATIERAAD ZUNDERT.

 

22 november 2018.

 

 1. Opening Voorzitter.

 

 1. Vaststellen agenda.

 

 1. Mededelingen en ingekomen/uitgegane post.

 

 1. Verslag vergadering 11 oktober 2018

 

 1. Verslag overleg voorzitter met Marleen Houtepen d.d. 14 november 2018.

 

 1. Cursussen/themadagen/etc.:
 • Cursus verwarde personen 18 oktober 2018.
 • Mantelzorgbijeenkomsten 10 en 16 november 2018.

 

 1. Ontwikkelingen voedselbank.

 

 1. Mantelzorgcompliment 2018.

 

 1. Fashioncheques voor minima-jongeren.

 

 1. Collectieve zorgverzekering minima:
 • Concept beleidsregels CZV 2019.

 

 1. Sollicitatie kandidaat jeugdzorg.

 

 1. Rondvraag en afsluiting.
read more

Notulen vergadering 20-09-2018

 

PARTICIPATIERAAD ZUNDERT.

Achtmaal, Klein Zundert, Rijsbergen, Wernhout, Zundert.

 

Verslag vergadering.

Datum                                  :              20 september 2018.

Locatie                                 :              Ouderencentrum Levenslust.

Aanwezig                            :              Rina van Hassel-Jochems (penningmeester) , Mieke Mutsters, Jan

Koetsenruijter(voorzitter), Adrienne Bersi Goossens, Jos Hereijgers,

René Disseldorp, Ad Frèrejean (secretaris), Renée Ketting, Mario Vrins, Wilma van Zetten.

 

Afwezig                                :              Louise Schellen.

 

Gasten                                 :              Twan Zopfi (wethouder), Marleen Houtepen (programmacoördinator

sociaal domein),Jan de Pooter (programmacoördinator sociaal domein).

 

 

 1. Opening en welkom voorzitter.

 

Opening door de voorzitter.

Bijzonder welkom aan de wethouder en de beide ambtenaren. Eveneens hartelijk welkom voor de nieuwe leden. Louise is afwezig (geen berichtgeving, Ad informeert bij haar).

 

 1. Agenda vaststelling.

 

Aan punt 8 wordt de begroting 2018 toegevoegd. Verder ongewijzigd vastgesteld.

 

 

 • Ieder stelt zich voor.
 • De wethouder brengt het mantelzorgcompliment onder de aandacht. Dit wordt verder uitgebreid. De uitvoering wordt nader bekeken. Feit dat mantelzorgcheques bij één zaak besteed moeten worden wordt niet handig gevonden.
 • Het mantelzorgbeleid wordt in 2019 definitief vastgesteld.
 • Gelijkstelling van het minimabeleid binnen de bij het werkplein aangesloten gemeenten krijgt in 2020 aandacht.
 • Jan de Pooter draagt het sociaal domein over aan Marleen Houtepen. Hij blijft wel actief voor de gemeente Zundert, maar op een geheel ander terrein.

 

 

 1. Toelichting beleidsnotities sociaal domein.

 

Minimabeleid:

 

 • Vooral gericht op preventie en het versterken positie minima.
 • Hoofdstuk 4 vooral van advies voorzien.
 • Er wordt € 70.000 uitgetrokken voor een procesregisseur.
 • Binnen het minimabeleid ook aandacht voor agrariërs, die hun bedrijf beeindigen.
 • Zichtbaar bereikte resultaten cijfermatig in beeld brengen bij de evaluatie.
 • Aandacht wordt gevraagd voor coaching tot het gewenste resultaat is bereikt.
 • 10 oktober komt de nota in de gemeenteraad. Vóór die datum reageren.
 • Er komt een apart communicatieplan.
 • Moeilijk bereikbare doelgroepen (jongeren bijv.). Via onderwijs. Er wordt

gewerkt met procesregisseurs.

 • Het minimabeleid is een vrij compleet plan, Zaak is het in de praktijk te brengen

 

18+/18-:

 

 • Bestuursopdracht jeugdzorg.
 • Bij 18 jaar houdt jeugdzorg op. Daardoor valt een aantal jongeren tussen wal/schip.
 • Pas bij 23 jaar krijg je toeslagen. Zelfstandig wonende jongeren van 18 + komen in de problemen.
 • Bij 18+ met beperkingen is niet altijd sprake van volwassenheid.
 • Aandacht ook voor vroegtijdige schoolverlaters.
 • Gesprek met Thuisvester over huisvesting bijzondere doelgroepen. Jongeren 18 + uit de jeugdzorg kunnen nergens terecht.
 • Jongeren zijn hulpverleningsmoe en mijden hulpvragen.
 • Het pleit voor verlengde jeugdzorg.
 • Mieke en Rina hebben overzicht gemaakt van problematiek verdwijnen jeugdzorg 18+.

 

Logeeropvang mantelzorg.

 

 • Wel behoefte. Wat kan reden zijn. Gebrek aan kwaliteit wordt aangegeven.
 • Het is een WMO voorziening. Dus mensen ontvangen een vergoeding hiervoor.
 • Onbekendheid ? Meer onder de aandacht brengen.

 

Vechtscheidingen.

 

 • Meldpunten CJG en Veilig thuis

 

Mantelzorg door kinderen.

 

 • Komt meer voor dan we weten.
 • Signaleringstaak voor onderwijs.

 

Mieke vraagt binnen de jeugdzorg aandacht voor drugsproblemen. Die zijn  onder de jeugd groter dan we denken.

Kim Paulissen van de gemeente gaat hierover.

 

 

 1. Mededelingen/post in-uit.

 

 • Novembervergadering wordt verplaatst naar 22 november.
 • Wijkzusterproject geeft actuele cijfers aan. Nog geen toezegging gemeente.
 • Rina,Louise en Jan bezoeken de bijeenkomst over verwarde personen.

 

 1. Verslag 21 juni 2018.

 

 • Opvolging Rina per 1 januari 2019 verdient aandacht. Er dient ook een nieuwe penningmeester te komen.
 • Ook opvolging Mieke is belangrijk Gesprek aangaan met Eric Braitt van Jeugdcarroussel.

 

 1. Enquete WMO 2017.

 

 • Een eerste reactie is naar de gemeente gestuurd.
 • De diepgaandere enquete moet nog gedaan worden.

 

 1. Regiovergadering 4 oktober 2018.

 

 • Toegevoegd agendapunt begroting 2019.

Deze had vóór 1 juni ingediend moeten zijn. Jan maakt voorstel en handelt het verder af.

 

 • Adrienne,Jos en Jan bezoeken de vergadering.

 

 1. Naamgeving participatieraad.

 

 • Agendapunt wordt verplaatst naar volgende vergadering.

 

 1. Rondvraag en afsluiting.

 

 • 4 oktober Wilma deelname reizigersoverleg deeltaxi.
 • Wilma vergadering 11 oktober afwezig.
 • Nieuwe adreslijst rondsturen.
read more

Agenda vergadering 11-10-2018

Agenda participatieraad Zundert 11 oktober 2018.

 

 1. Opening voorzitter.

 

 1. Vaststellen agenda.
 2. Mededelingen, ingekomen/uitgegane post:

–              Brief wijzigingen samenstelling participatieraad in 2018.

–              Mantelzorgcompliment 2018.

–              Begroting participatieraad 2019.

–              Vervolg input gemeente vergadering participatieraad 20 september,

 1. Verslag vergadering 20 september 2018.
 2. Verslag bijeenkomst 6 WMO adviesraden 4 oktober 2018.
 3. Naamgeving participatieraad.
 4. Reactie participatieraad op minimabeleid 2018.
 5. Invoering abonnementstarief WMO per 1-1-2019.
 6. Vervolg werving nieuwe leden.

–              Terugtreden Mieke en Rina per 1-1-2019.

–              Terugtreden Louise per 1-4-2019.

 1. Rondvraag en afsluiting.

 

read more