Agenda 15-02-2018

 

AGENDAVOORSTEL.

 

 

Vergadering participatieraad Zundert 15 februari 2018.

 

 1. Opening voorzitter

 

 1. Vaststellen agenda.

 

 1. Presentatie Jan de Pooter:

 

 • Positie participatieraad in het gemeentelijk sociaal domein.
 • Verordening participatieraad 11-07-2017 en wijzigingsvoorstellen.
 • Armoedebeleid gemeente Zundert.
 • Rooster aftreden leden in het kader van de verordening.
 • Bestuursopdrachten (toelichting gemeente).
 • Mantelzorgcompliment
 • Verslag overleg voorzitter en wethouder/ambtenaar d.d. 7-2-2018.

 

 1. Post in/uit en mededelingen.

 

 1. Verslag en actielijst vergadering 25 januari 2018.

 

 1. WMO verdiepingsonderzoek stand van zaken.

 

 1. Vaststellen datum vergadering maart 2018.

 

 1. Vaststellen naamgeving participatieraad.

 

 1. Rondvraag en afsluiting.

 

 

BIJLAGE(n):

 

 • Verordening raadsbesluit 11 juli 2017.
 • Verslag vergadering 25 januari 2018.
 • Actielijst vergadering 25 januari 2018.

 

 

read more

Agenda 25-01-2018

VERGADERING PARTICIPATIERAAD WELZIJN ZORG ZUNDERT.

 

Agenda 25 januari 2018.

 

 1. Opening voorzitter.

 

Vaststellen agenda.

 

 1. Mededelingen/ingekomen en uitgegane post.

 

 1. Verslag vergadering 16 november 2017.

 

 1. Overleg voorzitter/ambtenaar.

 

 1. Verordening:

 

 • Verordening participatieraad 2010.
 • Verordening participatieraad 2017.
 • Verordening sociaal domein.

 

 1. Lidmaatschap participatieraad:

 

 • Rooster aftreden.
 • Benoemingsprocedure nieuwe leden.
 • Samenstelling werkgroepen.

 

 1. Website:

 

 • Vormgeving, aanpassing en onderhoud website.
 • Koppeling website participatieraad met website gemeente.

 

 1. Werkwijze participatieraad:

 

 • Tweesporenbeleid B&W en participatieraad.

Stukken niet achteraf, maar tegelijkertijd.

 

 1. Bekendheid participatieraad:

 

 • Profilering via Zundertse Bode.
 • Bekendheid via doelgroepen.
 • Secretariaatsadres bij voorzitter.

 

 1. Rondvraag en afsluiting.

 

read more

Agenda vergadering 8 juni 2017

Beste leden,

 

Vriendelijk wordt u uitgenodigd voor de vergadering van de participatieraad

op donderdag 8 juni 2017 in het centrum Bij ons……in Zundert.

De aanvang is als gebruikelijk om 20.00 uur.

 

AGENDA.

 

1.            Opening voorzitter.

 

2.            Kennismaking met wethouder Rinie van Tilburg (plaatsvervanger voor

wethouder Jan Aarts).

 

3,            Verslag van de ombudsman, de heer Ignace Nolet.

 

4.            Ingekomen/uitgegane post en mededelingen.

 

5.            Verslag vergadering participatieraad 18 mei 2017.

 

6.            Jaarverslag participatieraad 2016.

 

7.            Brief participatieraad aan gemeente d.d. 26 mei 2017.

 

8.            Overleg voorzitter met Jan de Pooter.

 

9.            Ronde doelgroepen.

 

10.          Rondvraag en afsluiting.

 

read more

Notulen vergadering 19 januari

Participatieraad Zorg Welzijn Zundert

 

Onderwerp        :               Verslag vergadering 19 januari  2017.

Aanwezig           :               Mieke Mutsters, Louise Schellen, Adrienne van Hees, Rina van Hasselt,

                                               Ad Frèrejean, Joost van Langen,.

Afwezig               :               René Disseldorp, Ko Knoop, Jos Hereijgers, Adje Maes-Martens,Ad van

                                               Nunen.

Verslag                :               Ad Frèrejean.

 

 1. Opening.

De voorzitter opent de vergadering met melding van de aanwezigen. Ad van Nunen neemt afscheid wat later in de agenda terugkomt.

 1. Ingekomen en uitgegane post en mededelingen:

 

–          Herinnering uitnodiging Surplus bijeenkomst 2 februari 2017.

De leden van de participatieraad zijn uitgenodigd.

–          Verzoek tekstaanlevering gemeentelijke infogids.

–          Stukken BUS ter kennisgeving aangenomen.

–          Attentie Healthweek 2017 (wordt aan ieder toegestuurd).

–          Brief Ad van Nunen einde lidmaatschap participatieraad.

–          Uitnodiging Meet and Greet (wordt aan ieder toegestuurd).

–          Alle gemeentelijke stukken zijn aan ieder toegezonden.

–          Voorstel Jos Hereijgers Avoord uit te nodigen voor informatie over huisvesting Zundert.

(komende vergadering bespreken, niet alleen over ouderenhuisvesting spreken).

 

 1. Verslag 17 november`2017.

 

–          Tel. Nr. Joost niet op de gemeentelijke website vermelden.

 

 1. Vergaderschema 2017.

 

–          Wijziging t.o.v. het eerder ontvangen vergaderschema. De volgende data zijn voor 2017 vastgesteld.

19 januari, 16 februari, 16 maart, 20 april, 18 mei, 8 juni, 21 september, 12 oktober, 16 november, 14 december.

 

Mieke is op 18 mei verhinderd.

Jos is op 19 januari, 15 juni en 14 december verhinderd.

Ko is op 19 januari, 15 juni en 14 december verhinderd.

 

 

 1. Overleg voorzitter met Jan de Pooter (telefonisch).

 

–          Het plan van aanpak n.a.v. het onderzoek van  Companen en de rekenkamercommissie

is ter sprake geweest. Het wordt aan ieder toegezonden. Graag reacties naar Joost.

–          De PGB kwestie Etten-Leur komt ter sprake. In de situatie, waar een mantelzorger betaald werd met een PGB, is door de gemeente het PGB ingetrokken. Verwacht werd dat de mantelzorger de zorg gratis verleende. De rechter heeft besloten dat de gemeente mantelzorg niet mag opleggen. Hoe is het beleid van de gemeente Zundert ? Inherent aan Etten-Leur ? Joost bespreekt dit met Jan de Pooter.

–          Dienstenchecques.

Zundert wil t.o.v. de 5 andere gemeenten geen uitzondering vormen. Deze gemeenten hebben besloten clienten met huishoudelijke hulp dienstenchecques toe te kennen als compensatie voor het geringer aantal geïndiceerde uren.

–          Mantelzorgbeleid.

Een nota mantelzorgbeleid wordt door de gemeente in februari opgepakt.

–          Preventie gezondheidszorg.

Dit wordt door de GGD uitevoerd en vormt waarschijnlijk onderdeel van het WMO beleid.

–          Armoedebeleid is inherent aan Etten-Leur.

 

 1. Ombudsman.

 

Na enkele cases in de aanvangfase is de toevoer gestopt. Er komen geen aanmeldingen binnen. Bij elk WMO-besluit wordt de ombudsman ter kennisgeving vermeld.

Er is een flyer gemaakt (deze wordt opgevraagd).

Kan de ombudsman ook breder werken (niet alleen individueel, maar bijv. ook bij

collectieve problematiek). Voor het startjaar zijn nog geen gegevens bekend. In het voorjaar Ignace Nolet opnieuw uitnodigen.

 

 1. Dienstenchecques.

 

–          Ongelijke behandeling is voor de participatieraad onaanvaardbaar. Bezwaarmakers hebben hun oude uren teruggekregen. Degenen, die geen bezwaar gemaakt hebben, ontvangen dienstenchecques.

–          De koepel van WMO raden heeft een visie op dienstenchecques in de laatste nieuwsbrief weereggeven.

–          De participatieraad is van mening dat ieder de oude uren terug moet ontvangen.

–          Bovendien is het verstrekken van dienstenchecques naast de regulier verkregen uren nodeloos ingewikkeld.

 

 1. Positie Welzorg.

 

–          De gemeente Zundert heeft het contract met Welzorg niet verlengd. Reden is ontevredenheid over het functioneren van Welzorg. Er is gekozen voor een andere leverancier voor hulpmiddelen. Clienten zullen hier weinig van merken.

–          Het loket ELZ moet dit regelmatig gemerkt hebben. Hiervan is echter weinig vernomen.

 

 1. Functioneren loket ELZ.

 

–          De signalen ven de leden van de participatieraad zijn aan ieder toegestuurd.Deze zijn heel verschillend, van totale ontevredenheid tot tevredenheid.

–          Voorgesteld wordt in het jaarlijkse onderzoek van Companen de tevredenheid met het loket ELZ op te nemen. Joost bepreekt dit met Jan de Pooter.

 

 1. Afscheid Ad van Nunen.

 

–          Ad heeft aangegeven per 19 januair 2017 definitief te willen stoppen.

–          Eerder is besloten geen plaatsvervanger te zoeken.

–          Joost en Ad gaan op 31 januari om 11 uur bij Ad van Nunen langs.

 

 1. Clientenraad Werkplein.

–          De cliëntenraad telt 26 leden.

–          Secretaris is Cynthia Jones uit Zundert.

–          De definitieve oprichting is erg laat aan de leden aangegeven.

–          Rene Disseldorp is plaatsvervanger van Louise.

–          Ad vraagt Louise te informeren naar het  rentepercentage, wat mensen die een lening aangaan bij de kredietbank moeten betalen. Landelijk blijkt dit erg hoog te zijn. Mensen met financiele moeilijkheden komen zodoende nog verder in de problemen.

 

 1. Rondvraag en afsluiting.

 

–          Ad meldt dat de clientondersteuning bij de keukentafelgesprekken wordt ondergebracht

bij de Stichting Welzijn Zundert. Dat betekent dat geen nieuw contract wordt aangegaan met MEE. Een groot deel van de ondersteuningsfunctie blijft wel bij MEE. Joost bespreekt dit met Jan de Pooter. De leden vragen zich af of het budget van SWZ door de gemeente wordt utigebreid. Hoogstwaarschijnlijk wordt de clientondersteuning door vrijwilligers verzorgd.

–          De kascontrole 2016 wordt door Mieke en Adrienne gedaan voorafgaande aan de volgende vergadering. Rina maakt een overzicht inkomsten en uitgaven 2016.

–          Ad brengt het bindend OV advies voor de deeltaxi ter sprake. Hiervan zijn met name ouderen, die ’s avonds niet met OV durven reizen de dupe. Niet al deze mensen hebben een WMO pas. Adje heeft dit onder de aandacht van het reizigersoverleg gebracht.

–          Niets meer ter sprake zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

read more

Agenda 16 februari

AGENDA.

 

1.            Opening voorzitter.

 

2.            Mededelingen en in- en uitgaande post.

 

3.            Verslag vergadering 19 januari + actielijst.

 

4.            Overleg voorzitter met gemeente.

 

5.            Overzicht inkomsten en uitgaven 2016 en kascontrole.

 

6.            Reacties gemeente n.a.v. brief participatieraad over ongelijke behandeling

               bij huishoudelijke hulp.

 

7.            Huisvesting ouderen en mensen met beperking/handicap (planning).

 

8.            Ombudsman in vergadering participatieraad (planning).

 

9.            Beleid Zundert t.a.v. PGB en mantelzorg.

 

10.          Verslag Meet and Greet Wernhout.

 

11.          Reacties plan van aanpak n.a.v. rapportages Companen en rekenkamercommissie.

 

12.         Rondje doelgroepen.

 

13.         Rondvraag en afsluiting.

 

read more

Notulen vergadering 17 november 2016

Participatieraad Welzijn Zorg Zundert.

Onderwerp : Verslag vergadering 17 november 2016.
Afwezig : Ad van Nunen.

Opening voorzitter (1)
Welkom aanwezigen. Van Ad van Nunen is geen reden van afwezigheid vernomen. Indirect heeft hij te kennen gegeven als lid van de participatieraad te willen stoppen. Bij afscheid van Ad wordt niet een vervanger gezocht. Ad vertegenwoordigt geen doelgroep. De secretaris neemt contact met hem op.
De agenda wordt aangepast met het onderwerp deeltaxi door Adje.

Mededelingen,ingekomen en uitgegane post (2).
Aanpassing begroting 2017. Voorlaatste post moet zijn lidmaatschappen. Cursussen staat al bij 2.
De begroting 2017 wordt door ieder akkoord bevonden.
Gemeentelijke website aanpassen. Voor secretariaat tel. Nr. Joost gebruiken 06-22790727. Ad en Rene maken afspraak voor redactie van de website. Ad kan dan ook voor de tekstuele invulling gaan zorgen. Daarvoor is een goede gebruikersinstructie noodzakelijk.

Verslag vergadering 20 oktober 2016 (3).
Mailadressen Judith Brenckhuijzen en Leshly Konings worden naar de leden toegestuurd.
Powerpoint presentatie SWZ is inmiddels (of wordt op korte termijn) toegezonden.
Adje merkt op dat zij weinig/geen empathie bij de medewerkers van loket ELZ constateerde.
Ad heeft de secretariaatsadressen van de 6 samenwerkende WMO adviesraden geïnventariseerd. Deze waren niet altijd even gemakkelijk te verkrijgen. Het lijstje wordt rondgestuurd.
Louise heeft inmiddels een vraag van het werkplein gehad naar haar adresgegevens. Een eerste vergadering is waarschijnlijk op korte termijn op komst. Rijkelijk laat. Zij heeft een rapportage over het Werkvoorzieningschap ontvangen als lid van de clienten participatiecie. van het Werkplein.
Het verslag wordt vastgesteld met de aanvulling van Adje over empathie.

Overleg met Jan de Pooter (4).
De brief van de participatieraad aan het college is hard aangekomen. Over gelijke behandeling in het kader van toewijzing van HH is overleg met de 6 gemeenten. Het gaat erom dat clienten HH de oude uren terugkrijgen. In Etten-leur hebben alleen bezwaarmakers oude uren teruggehad. Anderen hebben enkele dienstencheques ontvangen. Dit is geen gelijke behandeling. Zundert volgt deze werkwijze. Opgemerkt dat de eigen bijdrage op dienstencheques gaat verdwijnen.
1 maart 2017 zou een nieuwe gemeenschappelijke regeling in moeten gaan.
De clientervaringsonderzoeken tonen dat 300 WMO clienten niet tevreden zijn. Wat ontbreekt is de categorisering. Dit wordt nagevraagd.

Reactie brief aan wethouder en toezending aan raadsfracties (5).
Afgesproken wordt de brief ook aan de raadsfracties te sturen.

Ervaringen client ondersteuners met loket ELZ (6).
Overzicht van Jos is aan ieder toegestuurd. Hieruit spreken veel negatieve ervaringen twijfel over de professionaliteit van de medewerkers van loket ELZ.
Ko licht haar ervaringen toe. Zij heeft weinig/geen negatieve ervaringen met de medewerkers van ELZ. Misschien heeft het te maken met het feit dat zij tevoren contact opneemt en het feit dat zij een vrouw is. Mannelijke client ondersteuners voeren wellicht een zakelijker gesprek.
Aan de leden van de participatieraad is gevraagd ook hun ervaringen met loket ELZ aan de secretaris toe te zenden. Adje, Ko, Adrienne, Jos, Joost hebben gereageerd. Ad maakt een verzamelnotitie.
Er wordt geen contact hierover opgenomen met loket ELZ. Uiteindelijk is de gemeente verantwoordelijk. Joost kaart de ervaringen met loket ELZ aan bij de ambtenaar of wethouder.
Feit is dat geconstateerd wordt dat inwoners vaak niet goed weten waar zij moeten zijn voor hulpverlening. Eén tel. Nr. voor alle vormen van hulpverlening zou wenselijk zijn. Nu is er een aanmeldpunt voor WMO zorg (loket ELZ), een aanmeldpunt voor de participatiewet (Werkplein), een aanmeldpunt voor zorg/verpleging en langdurige zorg (?) en een aanmeldpunt voor jeugdhulp (CJG).
Wat is er nu terecht gekomen van functies als RIA,PIET,etc. Wat is er terechtgekomen van de centrale aanmeldfunctie en de één regisseur gedachte ?
Client ondersteuning in Zundert blijkt te gaan om slechts 16 situaties.
Voor client ondersteuning volgt een openbare aanbesteding. Ouderenbonden doen hier niet aan mee.

Deeltaxi (7).
Voor WMO geindiceerden is de deeltaxi duidelijk geregeld.
Andere deeltaxipashouders kunnen geen gebruik meer maken van vervoer met de deeltaxi in de avonduren.
Uitgangspunt is hierbij de ander vervoersmogelijkheden (OV) inmiddels goed geregeld zijn.

Rondvraag en afsluiting (8).
Adje is bij de vergadering in december niet aanwezig.
Louise geeft uitleg over de wet taaleis.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

Nog te verwachten stukken:
Notitie mantelzorgondersteuning.
Plan van aanpak n.a.v. clientonderzoeken.
WVS rapportage (inmiddels in bezit Louise).
Notitie minimabeleid.

read more

Agenda vergadering 19-01-2017

AGENDA PARTICIPATIERAAD WZZ 19 JANUARI 2017.

1. Opening voorzitter.

2. Ingekomen en uitgegane stukken en mededelingen.

3. Verslag vergadering 17 november 2016.

4. Vergaderschema 2017.

5. Overleg vz. met gemeente Zundert.

6. Ombudsman.

7. Dienstencheques.

8. Positie Welzorg.

9. Functioneren loket ELZ.

10. Afscheid Ad van Nunen.

11. Clientenraad Werkplein.

12. Rondvraag en afsluiting.

Bijlage(n):
– Verslag vergadering 17 november 2018.
– Vergaderschema 2017.
– Dienstencheques.
– Email over Welzorg.
– Diverse reacties leden over functioneren loket ELZ.
– Diverse stukken cliëntenraad Werkplein.

read more

Agenda 17 november 2016

Beste leden,

Vriendelijk worden jullie uitgenodigd voor de vergadering van de participatieraad op donderdag 17 november 2016 om 20.00 uur
in BIJ ONS….in Zundert.
Van Jos heb ik een overzicht ontvangen van ervaringen met medewerkers/consulenten van loket ELZ. Ik heb het op de agenda gezet,
maar ben ook benieuwd naar ervaringen van de leden van de participatieraad in zoverre zij ermee te maken hebben gehad.

Agenda:

– Opening voorzitter.

– Mededelingen, ingekomen- en uitgegane post.

– Verslag vergadering 20 oktober 2016.

– Overleg voorzitter met Jan de Pooter.

– Reactie brief aan de wethouder en afspraken over toezending aan griffie wel/niet.

– Ervaringen clientondersteuners met loket ELZ.

– Rondvraag en afsluiting.

Met vriendelijke groet,
Ad Frèrejean.

read more